Zarejestruj się na konferencję

Rejestracja jest otwarta do 31.07.2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia).

2.   W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, tylko w przypadkach określonych przepisami prawa.

5.  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

6.  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub wycofania zgody.

7.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do organizacji konferencji.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a)     sprostowania danych,
b)     cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
c)     usunięcia danych,
d)     ograniczenia przetwarzania danych,
e)     wniesienia sprzeciwu,
 f)      przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

9.   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

10.  Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Zarejestruj się !

 

 

 

Sekretariat Konferencji

mgr inż. Sylwia Lewsza (tel. +48 85/682-95-00 w.46 )

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.