Streszczenia

Prosimy przygotować streszczenie według następujących wytycznych:

1. Tekst w programie edytorskim MS Word for Windows.
2. Czcionka typu Times New Roman CE, 12 punktów.
3. Marginesy lewy i prawy powinny wynosić po 2,5 cm.
4. Margines górny i dolny po 2 cm.
5. Układ strony wyrównany obustronnie, justowany.
6. Liczba wierszy na stronie, łącznie z wszystkimi odstępami nie powinna przekraczać 38, akapit w tekście z wcięciem 1 cm.
7. Tytuł (wyśrodkowany), pisany pogrubioną czcionką. Po tytule jeden wiersz odstępu i inicjał imienia oraz nazwisko (nazwiska) autora (autorów) (wyśrodkowane).
8. Jeden wiersz odstępu i uproszczony adres autora (autorów) (wyśrodkowany). Jeden wiersz odstępu i tekst rozpoczynający się od akapitu 1 cm.

Streszczenia prac powinny być przygotowane zgodnie z załączoną instrukcją dostępną na stronie http://www.tnopc.pb.edu.pl i przesłane na adres sekretariatu: tnopc@pb.edu.pl do dnia 31.07.2018. Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z autorów.
Prace będą prezentowane w formie referatów lub posterów. Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do zmiany kwalifikacji wystąpień (poster/referat), o czym Państwo zostaniecie powiadomieni drogą mailową.

Sekretariat Konferencji

dr Ewa Zapora (tel. +48 797 995 998)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 1A, 17-200 Hajnówka

http://www.tnopc.pb.edu.pl

tnopc@pb.edu.pl

Miejsce Konferencji

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
 

     

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.